top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. Úvodní ustanovení

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzni
klé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi (dále jen „kupní smlouva“), smlouvy o poskytnutí poradenství (dále jen „smlouva o poradenství“) nebo na základě smlouvy o účasti v online programu  (dále jen „smlouva o účasti v online programu“) uzavírané mezi poskytovatelem a klientem. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem služeb a klientem.

2) Provozovatelem a poskytovatelem služeb je fyzická osoba: 

Jakub Zvelebil

Hilmarova 678/1, Praha 5, 152 00

IČO: 04288602

e-mail: jakub.zvelebil@email.cz

telefon: +420 739649056

(dále jen „poskytovatel“)

 
3) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

4) Při objednávání nebo rezervaci služeb nebo on-line produktů je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené klientem při objednávání nebo rezervaci služeb nebo on-line produktů jsou poskytovatelem považovány za správné.


5) Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK).

6) Náklady vzniklé klientovi při použití elektronických prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním smluv dle těchto obchodních podmínek (zejména náklady na internetové připojení) nese klient.

7) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatele.

8) Případné chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky je poskytovatel oprávněn opravit na základě e-mailové komunikace.

9) Klient je osoba, která s poskytovatelem uzavře smlouvu dle těchto obchodních podmínek nebo s ní jinak jedná bez rozdílu, zda jde o spotřebitele nebo podnikatele.

10) Podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

11) Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

12) Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku klienta, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednanou službu nebo produkt.

13) Odesláním objednávky klient stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy, smlouvy o poskytnutí poradenství nebo smlouvy o členství.


II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout klientovi poradenství a/nebo poskytnout klientovi on-line produkt a/nebo zajistit poskytované členství a závazek klienta uhradit za požadovaný produkt nebo službu odměnu.

a) Poradenství – Osobní mentoring

1)    Poradenství lze u poskytovatele objednat prostřednictvím objednávkového systému umístěného na webové stránce poskytovatele www.jakubzvelebil.cz nebo www.akademie-prirozeneho-pohybu.cz
. Zde jsou také prezentovány aktuální služby poskytovatele v oblasti poradenství.

2) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatele.

3) Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí či obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta. Obsah konzultace je důvěrný.

4) Poradenství je provozováno poskytovatelem osobně nebo online přenosem s tím, že formu spojení určuje poskytovatel, a zavazuje se o ní klienta včas obeznámit. Osobní konzultace probíhají na předem domluveném místě.

5) Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připraven poskytovatel, nahradí promeškaný čas klientovi v náhradním termínu. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil nejméně 24 hodin předem, má se za to, že konzultace proběhla.

6) Odměna za jednotlivé konzultace je hrazena předem prostřednictvím platební brány (on-line platební kartou) či převodem na bankovní účet s tím, že po úhradě odměny je klientovi vystavena faktura.


b) On-line produkty 

1) On-line produktem se rozumí online program s nebo bez aktivní účasti poskytovatele

2) Online programem se rozumí školení, které nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhá přes internet. 

3) On-line produkty lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce www.jakubzvelebil.cz. Aktuální on-line produkty jsou prezentovány na webových stránkách poskytovatele www.jakubzvelebil.cz.

4) Kupní smlouva je mezi poskytovatelem a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatele. Kupní smlouva nabývá účinnosti okamžikem uhrazením platby.

5) Kupní cenu lze uhradit prostřednictvím platební brány (on-line platební kartou) či převodem na bankovní účet. Kupní cenu je možné hradit ve splátkách, a to v případech a za podmínek stanovených na webových stránkách u jednotlivých on-line produktů.

6) V případě, že je cena zboží hrazena ve splátkách a zákazník souhlasí s rekurentními inkasními platbami, je provozovatel oprávněn provést automatické stržení částky za měsíční splátku ceny zboží každý měsíc z kreditní nebo debetní karty zákazníka, jejíž údaje zákazník zadal při platbě zboží, a to vždy předem nejpozději k 30. dni v měsíci, předcházející měsíci, za který je splátka hrazena.

7) Přístupové údaje k zpřístupnění online programu obdrží klient na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od uhrazení kupní ceny online programu. V případě, že by klientovi nedorazily přístupové údaje k zpřístupnění online programu, je nutné informovat poskytovatele.

8) Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky v duševním nebo podnikatelském rozvoji klienta, neboť ty jsou závislé na celkové práci klienta v oblasti duševního a podnikatelského rozvoje klienta. Poskytovatel taktéž nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím on-line produktů klientem.

9) Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky dosažené v podnikatelské oblasti klienta ve smyslu finančním, nárůstu sledovatelů na sociálních sítích, nebo rozšíření jeho vlivu.

10) Žádný z on-line produktů nenahrazuje zdravotní péči a poskytovatel se zříká jakékoliv zodpovědnosti za užití metod.

 

III. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatele

1) On-line produkty jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatele a jsou jeho majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

2) Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.

3) Veškeré texty, videa a fotografie jsou majetkem poskytovatele a bez jeho souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

 

IV. Práva spotřebitele

1) Spotřebitel má tato práva, která se nevztahují na podnikatele: 

a)   Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele a v těchto obchodních podmínkách.

b)   Spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků poskytovatele ze smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá spotřebitel v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

c)      Spotřebitel zároveň bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

d)   Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (ustanovení odstavce b) a c) tohoto článku) je spotřebitel oprávněn od smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, spotřebitel uplatní tak, že zašle poskytovateli e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelem a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“

e)   Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelem a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelem s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatele právo, které je předmětem sporu.

 

V. Závěrečná ustanovení


1) Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem a v případě spotřebitele též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu obchodních podmínek. Aktualizované znění obchodních podmínek bude vždy uveřejněno na webových stránkách poskytovatele a informace o změně obchodních podmínek bude podle volby poskytovatele učiněna zpravidla odesláním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním obchodních podmínek na klientem sdělenou e-mailovou adresu či jiným vhodným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím 30 dní ode dne, kdy byla klientovi změna obchodních podmínek oznámena.

3) V případě, že klient nebude s příslušnou změnou obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny obchodních podmínek. V případě, že klient nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou obchodních podmínek souhlasí.

4) Zvláštní ujednání mezi poskytovatelem a klientem odchylující se od těchto obchodních podmínek mají přednost.

5) Odpověď klienta s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

6) Poskytovatel ani klient si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7) Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o právech klientů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, naleznete na webové stránce poskytovatele.

8) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

9) Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 3. 2022.


 

bottom of page